مشخصات جاکفشی و کمد لباس

کمد لباس دو کشو
1.050.000
تومان
 • ابعاد:
 • ارتفاع: 185 سانتی متر
 • عرض: 70 سانتی متر
 • عمق: 67 سانتی متر
 • رنگهای موجود:
 • ترکیب بلوطی تیره و روشن
 • ونگه
کمد لباس بدون کشو
760.000
تومان
 • ابعاد:
 • ارتفاع: 137 سانتی متر
 • عرض: 70 سانتی متر
 • عمق: 67 سانتی متر
 • رنگهای موجود:
 • ترکیب بلوطی تیره و روشن
 • ونگه
جاکفشی 4 طبقه
600.000
تومان
 • ابعاد:
 • ارتفاع: 95 سانتی متر
 • عرض: 70 سانتی متر
 • عمق: 45 سانتی متر
 • رنگهای موجود:
 • ترکیب بلوطی تیره و روشن
 • ونگه
جاکفشی 6 طبقه
740.000
تومان
 • ابعاد:
 • ارتفاع: 137 سانتی متر
 • عرض: 70 سانتی متر
 • عمق: 45 سانتی متر
 • رنگهای موجود:
 • ترکیب بلوطی تیره و روشن
 • ونگه

مشخصات میزهای تلویزیون

میز تلویزیون مدل C1
1.070.000
تومان
 • ابعاد:
 • ارتفاع: 59 سانتی متر
 • عرض: 150 سانتی متر
 • عمق: 45 سانتی متر
 • رنگهای موجود:
 • ترکیب بلوطی تیره و روشن
 • ونگه
میز تلویزیون مدل S1
1.890.000
تومان
 • ابعاد:
 • ارتفاع: 153 سانتی متر
 • عرض: 150 سانتی متر
 • عمق: 45 سانتی متر
 • رنگهای موجود:
 • ترکیب بلوطی تیره و روشن
 • ونگه
میز تلویزیون مدل O1
1.120.000
تومان
 • ابعاد:
 • ارتفاع: 59 سانتی متر
 • عرض: 150 سانتی متر
 • عمق: 45 سانتی متر
 • رنگهای موجود:
 • ترکیب بلوطی تیره و روشن
 • ونگه
میز تلویزیون مدل C2
1.290.000
تومان
 • ابعاد:
 • ارتفاع: 59 سانتی متر
 • عرض: 225 سانتی متر
 • عمق: 45 سانتی متر
 • رنگهای موجود:
 • ترکیب بلوطی تیره و روشن
 • ونگه
میز تلویزیون مدل S2
2.110.000
تومان
 • ابعاد:
 • ارتفاع: 153 سانتی متر
 • عرض: 225 سانتی متر
 • عمق: 45 سانتی متر
 • رنگهای موجود:
 • ترکیب بلوطی تیره و روشن
 • ونگه
میز تلویزیون مدل O2
1.670.000
تومان
 • ابعاد:
 • ارتفاع: 59 سانتی متر
 • عرض: 225 سانتی متر
 • عمق: 45 سانتی متر
 • رنگهای موجود:
 • ترکیب بلوطی تیره و روشن
 • ونگه
میز تلویزیون مدل C3
1.510.000
تومان
 • ابعاد:
 • ارتفاع: 59 سانتی متر
 • عرض: 281 سانتی متر
 • عمق: 45 سانتی متر
 • رنگهای موجود:
 • ترکیب بلوطی تیره و روشن
 • ونگه
میز تلویزیون مدل S3
2.330.000
تومان
 • ابعاد:
 • ارتفاع: 153 سانتی متر
 • عرض: 281 سانتی متر
 • عمق: 45 سانتی متر
 • رنگهای موجود:
 • ترکیب بلوطی تیره و روشن
 • ونگه
میز تلویزیون مدل O3
1.560.000
تومان
 • ابعاد:
 • ارتفاع: 59 سانتی متر
 • عرض: 262 سانتی متر
 • عمق: 45 سانتی متر
 • رنگهای موجود:
 • ترکیب بلوطی تیره و روشن
 • ونگه
میز تلویزیون مدل C4
2.470.000
تومان
 • ابعاد:
 • ارتفاع: 59 سانتی متر
 • عرض: 356 سانتی متر
 • عمق: 45 سانتی متر
 • رنگهای موجود:
 • ترکیب بلوطی تیره و روشن
 • ونگه
میز تلویزیون مدل S4
3.290.000
تومان
 • ابعاد:
 • ارتفاع: 153 سانتی متر
 • عرض: 356 سانتی متر
 • عمق: 45 سانتی متر
 • رنگهای موجود:
 • ترکیب بلوطی تیره و روشن
 • ونگه
میز تلویزیون مدل G1
1.170.000
تومان
 • ابعاد:
 • ارتفاع: 57 سانتی متر
 • عرض: 160 سانتی متر
 • عمق: 50 سانتی متر
 • رنگهای موجود:
 • ترکیب بلوطی تیره و روشن
 • ونگه

مشخصات میز کامپیوتر، کتابخانه و جای زونکن

کتابخانه و جای زونکن
690.000
تومان
 • ابعاد:
 • ارتفاع: 137 سانتی متر
 • عرض: 70 سانتی متر
 • عمق: 45 سانتی متر
 • رنگهای موجود:
 • ترکیب بلوطی تیره و روشن
 • ونگه
میز کامپیوتر
760.000
تومان
 • ابعاد:
 • ارتفاع: 137 سانتی متر
 • عرض: 70 سانتی متر
 • عمق: 67 سانتی متر
 • رنگهای موجود:
 • ترکیب بلوطی تیره و روشن
 • ونگه